Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

दुई नामथर र दुई जन्ममिति प्रमाणित

11 महिना अगाडी

2076-05-16


दुई नामथर र दुई जन्ममिति प्रमाणित फाराम 

Attached Files