Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

ठेगाना : स्याङ्जा

फोन नं : 063-421210, 063-421270, 063-420133, 063-420210

फ्याक्स : 063-420211

इमेल : syangjadao.42@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/daosyangja

Twitter : https://www.twitter.com/@daosyangja

मातहतका कार्यालयहरु