Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

ऐन नियम संग्रह

यस कार्यालयले सम्पादन गर्ने कामसँग सम्बन्धित एेन, नियमावली, कार्यविधि साथै अन्य एेन, नियमावली, कार्यविधि यहाँ उपलब्ध छन । अावश्यकता अनुसार डाउनलाेड गरेर प्रयाेग गर्नसक्नुहुनेछ ।