Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

डाउनलाेड

यस कार्यालयबाट दिइने सेवाहरूसम्बन्धी सेवा लिन चाहनुहुने महानुभावहरूले तल दिइएका फारामहरू  डाउनलाेड गर्न सक्नुहुनेछ ।