Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

यस आ.व. २०७६।०७७ काे श्रावण महिनामा यस कार्यालयबाट सुसम्पन्न भएका कामहरुकाे मासिक प्रगति विवरण यस प्रकार छ ।


मिति मासिक प्रगति विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-19 आ.व. २०७६।०७७ काे श्रावण महिनाको मासिक प्रगति विवरण
2076-05-19