Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

राहदानी (MRP) सम्बन्धी सूचना

1 महिना अगाडी

2078-03-07


मिति २०७७/१२/३१ गतेसम्म यस कार्यालयमा राहदानी (MRP) का लागि  सिफारिस पेश गर्नुहुने व्यक्तिको राहदानी तयार भई  यस कार्यालयमा प्राप्त भएको छ ।