Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाद्वारा प्रकाशित बार्षिक ई-बुलेटिन २०७८ (आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पादित कार्यहरुसँग सम्बन्धित)

1 महिना अगाडी

2078-04-07


जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाद्वारा प्रकाशित बार्षिक ई-बुलेटिन २०७८ (आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पादित कार्यहरुसँग सम्बन्धित)

Attached Files