Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

दलित तथा जनजाति प्रमाणितको निवेदनकाे नमुना

2076-05-19

2076-05-19


दलित तथा जनजाति प्रमाणित फाराम

Attached Files