Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

कार्यालयको घरजग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिकाे विवरण

यस कार्यालयकाे स्वामित्वमा रहेकाे घरजग्गाकाे विवरण यस प्रकार छ ।