Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

निजामती सेवा दिवस २०७५

2075_nijamati_diwas.jpg
निजामती २०७५ निजामती सेवा दिवस
निजामती २०७५ निजामती सेवा दिवस