Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

हरिनास गा.पा.मा अपाङ्गलाई घरमै नागरिकता वितरण

apanga1.jpg
हरिनास गा.पा.मा अपाङ्गलाई घरमै नागरिकता वितरण गर्दाका केही झलक
हरिनास गा.पा.मा अपाङ्गलाई घरमै नागरिकता वितरण गर्दाका केही झलक