Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका‚ २०७७ सँग सम्बन्धी विज्ञप्ती