Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

सवारी पास सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको सूचना

4 महिना अगाडी

2077-02-07


सूचना0207.jpg तस्बिर : सवारी पास सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको सूचना

सवारी पास सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको सूचना