Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

स्वत: प्रकाशन (Proactive Disclosure) २०७७ साउन १ गते देखि २०७७ असोज मसान्तसम्म, स्याङ्जा

7 महिना अगाडी

2077-07-15


  स्वत: प्रकाशन (Proactive Disclosure) २०७७ साउन १ गते देखि २०७७ असोज मसान्तसम्म, स्याङ्जा

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस