Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङजासँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७८ वैशाख १ देखि २०७८ आषाढ मसान्त सम्म) Proactive Disclosure

6 दिन अगाडी

2078-04-05


सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङजासँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७८ वैशाख १ देखि २०७८ आषाढ मसान्त सम्म) Proactive Disclosure

Attached Files