Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

राहदानी प्राप्त भएको सूचना

1 महिना अगाडी

2077-12-06


जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जामा फागुन १ गतेसम्म पेश भएका निवेदनहरुको MRP राहदानी तयार भई आएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।