Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको जरुरी सूचना