Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

जिल्ला प्रशासन कार्यायल, स्याङ्जाको अत्यन्त जरुरी सूचना

12 महिना अगाडी

2077-03-02


सूंचना0301.jpg तस्बिर : जिल्ला प्रशासन कार्यायल, स्याङ्जाको अत्यन्त जरुरी सूचना

जिल्ला प्रशासन कार्यायल, स्याङ्जाको अत्यन्त जरुरी सूचना

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस