Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको निषधाज्ञा सम्बन्धी सूचना

2077-02-11

2077-02-11


सूचना0211.jpg तस्बिर : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको निषधाज्ञा सम्बन्धी सूचना

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको निषधाज्ञा सम्बन्धी सूचना

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस