Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

CCTV/Camera जडान तथा सञ्चालन अनुमति सम्बन्धमा

2075-07-27

2075-07-27


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्ग्जाको सूचना ।

CCTV/Camera  जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार आफ्नो कार्यालय, घर, पसलमा CCTV/Camera  जडान गर्ने व्यक्ति/संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा हालसम्म अनुमति नलिई CCTV/Camera  जडान गर्ने व्यक्ति/संस्था तथा फर्महरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र देहायबमोजिमका कागजातहरु पेश गरी अनुमति लिन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । तोकिएको समयपछि कुनै पनि व्यक्ति/फर्म/संस्थाबाट अनुमति नलिई CCTV/Camera  जडान गरी सञ्चालन गरेको पाइएमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराईन्छ ।

संलग्न हुनुपर्ने कागजातहरुः

  • प्रयोजन खुलेको निवेदन ।
  • व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपी वा परिचय खुल्ने अन्य कागजात ।
  • घरको नक्साको प्रतिलिपी ।
  • स्थानीय तहको सिफारिस ।
  • CCTV/Camera  निगरानीको लागि सम्बन्धित पक्षबाट खटिने व्यक्तिको विवरण ।
  • अन्य विवरणका लागि कार्यालयमा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ।

Attached Files