Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

२०७६।०४।१७ देखि ३१ सम्म फाराम बुझाउने सेवाग्राहीहरु मध्ये MRP तयार भएकाहरुको नामावली यस प्रकार प्रकाशित गरिएकाे छ ।