Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

वार्षिक प्रगति विवरण आ.व. 2074/ 075

2075-11-13

2075-11-13


सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जासँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण(२०७४ साउन १ देखि २०७५ असार मसान्त सम्म) सर्बसाधारणको जानकारीको संलग्न राखी प्रकाशित गरिएको छ ।

Attached Files