Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

दुई नामथर तथा दुई जन्म मिति प्रमाणितको निवेदनकाे नमुना