Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

कार्यालयमा जम्मा भएको राजस्वको विवरण

2076-02-01

2076-02-01


यस आ.व.मा यस कार्यालयले प्राप्त गरेको राजस्व यस प्रकार रहेको छ ।

 

हातहतियारको इजाजतपत्र दस्तुर           ४४,३०५।००

राहदानी शुल्क                                     १,६३,०१,२५०।००

अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क                  ४,९२,१८५।००

न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत             २६,१९,३९३।०१

बेरुजु                                                  ,२००।००

जम्मा रकम                                         १,९४,६५,३३३।०१     अर्थात् रु. १ करोड ९४ लाख ६५ हजार तीन सय तेत्तिस र  १ पैसा ।