Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

आ.व. २०७६-०७७ का लागि जिल्ला दररेट तयार गरिएको ।

10 महिना अगाडी

2076-04-01


आ व २०७६।०७७ का लागि श्रमिक ज्याला दररेट, निर्माण सामाग्री ढुवानी तथा मेशिनरी औजार सञ्चालन समेतको जिल्ला स्तरीय दररेट तयार भैसकेको छ । Hard copy तथा soft copy का यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहाेस । 

Attached Files