Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा


२०७६।०४।१७ देखि ३१ सम्म फाराम बुझाउने सेवाग्राहीहरु मध्ये MRP तयार भएकाहरुको नामावली यस प्रकार प्रकाशित गरिएकाे छ ।