Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

डाउनलाेड


यस कार्यालयबाट दिइने सेवाहरूसम्बन्धी सेवा लिन चाहनुहुने महानुभावहरूले तल दिइएका फारामहरू  डाउनलाेड गर्न सक्नुहुनेछ ।