Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

ऐन नियम संग्रह


यस कार्यालयले सम्पादन गर्ने कामसँग सम्बन्धित एेन, नियमावली, कार्यविधि साथै अन्य एेन, नियमावली, कार्यविधि यहाँ उपलब्ध छन । अावश्यकता अनुसार डाउनलाेड गरेर प्रयाेग गर्नसक्नुहुनेछ ।