Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

उज्वल बहादुर बस्नेत


उज्वल बहादुर बस्नेत


उज्वल बहादुर बस्नेत
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रसाशन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
बहाल मिति २०७६ असार १५