नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
स्याङ्गजा


राहदानी MRP फाँट

राहदानी फाँटबाट सम्पादन हुने कार्यहरु

सि. नं.

काम

काम सम्पन्न हुने अवधि

आवश्यक पर्ने कागजात एवम् प्रमाण

लाग्ने सरकारी दस्तुर

सम्बन्धित फाँट

राहदानी सम्बन्धी

सामान्यतया दरखास्त परेको मितिले ३६ दिन

नागरिकता/नावालक परिचयपत्रको छाँयाप्रति

  •  सामान्य रु. ५०००।–
  • विशेष परिस्थिति बाहेक/हराएको/केरमेट गरेको/कुनै तरिकाले विगारेको/विदेशबाट एकपाने ट्राभल्स डकुमेण्टबाट फिर्ता आएकाको हकमा रु १००००।-

 

राहदानी फाँट

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय