नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
स्याङ्गजा


प्रशासन

स्थानीय प्रशासन शाखाबाट सम्पादित कार्यहरु

सि. नं.

काम

काम सम्पन्न हुने अवधि

आवश्यक पर्ने कागजात एवम् प्रमाण

लाग्ने सरकारी दस्तुर

सम्बन्धित फाँट

१.

नाता प्रमाणित गर्ने

निवेदन परेकै दिन कारबाही शुरु भइ प्रक्रिया पूरा भइ आएको भोलिपल्टसम्ममा काम सम्पन्न हुने ।

 • सम्बन्धित वडाको   सिफारिस
 • सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति
 • जन्मदर्ता
 • मृत्यु भइसकेको भए मृत्युदर्ता
 • आवश्यकता अनुसार १ व्यक्तिको २ प्रतिको दरले फोटो

रु. १०।– को टिकट

स्थानीय प्रशासन फाँट

२.

भारतीय गोर्खा

कागजात पूरा भएकै दिन

गोर्खा सैनिक वा अन्य कर्मचारीहरुको पेन्सन, पारिवारिक पेन्सन, तथा अन्य सुविधा बारेको वडाको सिफारिस, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र पेन्सन पट्टाको प्रतिलिपि

३.

चरित्रसम्बन्धी

कागजात पूरा भएकै दिन

नागरिकताको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति र वडाको सिफारिस,

४.

नाम, थर वतन फरक परेको सिफारिस

सामान्यतया फरक परेकोमा निवेदन परेकै दिन

 • फरक परेका प्रमाण कागजात
 • वडाको   सिफारिस
 • व्यहोरा सहितको निवेदन

५.

मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी

 

प्रचलित कानून बमोजिम

६.

नावालक परिचय पत्रसम्बन्धी

कागज पुगेको अवस्थामा सोही दिन

 • बाबु आमाको नागरिकताको छाँयाप्रति
 • जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति
 • वडाको   सिफारिस

आदिवासी, जनजाति/दलित/मधेशीसम्बन्धी प्रमाणित

निवेदक परेकै दिन

 • स्थानीय निकायको सिफारिस
 • स्वयम् व्यक्तिको निवेदन
 • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

विष्फोटक पदार्थ प्रयोग इजाजत

 

नयाँ इजाजत

प्रमाण पुगेको दिन

१. संस्था वा कार्यालयको सिफारिस पत्र

२. नागरिकताको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति

३. निवेदन

४. दस्तुर बुझाएको रसिद

रु. १०।-

नविकरण

निवेदन परेकै दिन

१. संस्था वा कार्यालयको सिफारिस पत्र

२. सक्कलै प्रमाणपत्र

३. निवेदन

४. दस्तुर बुझाएको रसिद

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय