नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
स्याङ्गजा


नागरिकता

नागरिकता फाँटबाट सम्पादित कर्यहरु

सि. नं.

काम

काम सम्पन्न हुने अवधि

आवश्यक पर्ने कागजात एवम् प्रमाण

लाग्ने सरकारी दस्तुर

सम्बन्धित फाँट

नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने

क) बंशज

प्रमाण पुगेको दिन

 • वडाबाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम नं. १
 • पिताको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • जन्मदर्ता
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 • पिताको मृत्यु भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र र वंशज खुल्ने परिवारका अन्य कुनै सदस्यको नागरिकता
 • परिवारका कुनै पनि सदस्यको नागरिकता नभए बंशजको नाताले नागरिकता पाउन सक्ने र वंशज प्रमाणित हुने अन्य आधारभूत प्रमाणहरु ।
 • बसाइ सरी आउनेको हकमा बसाइसराइ दर्ता प्रमाणपत्र र
 • स्थायी बसोबास खुल्ने जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा समेत ।

रु. १०।– को टिकट बाहेक अन्य कुनै दस्तुर नलाग्ने ।

ना

रि

ता

फाँ

ख) वैवाहिक अंगिकृत

प्रहरी सर्जमिन प्राप्त भएको दिन

 • वडाबाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम नं. ७
 • पतिको नागिरकताको प्रमाणपत्र
 • विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 • विदेशी नागरिकताको प्रमाणपत्र त्याग गर्न सम्बन्धित देशमा पठाइएको पत्रको बोधार्थ
 • सो पत्र हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएको रसिद

रु. १०।– को टिकट बाहेक अन्य कुनै दस्तुर नलाग्ने ।

ग) जन्मको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका नागरिकता प्राप्त गर्नु अघि जन्मेका सन्तानले वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गर्न

प्रमाण पुगेको दिन

 • वडाबाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम नं. १
 • पिताको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • जन्मदर्ता
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 • पिताको मृत्यु भएको भए पिताको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र
 • आमाको नागरिकता
 • बसाइसरि आउनेको हकमा बसाइ सराइ दर्ता प्रमाण पत्र
 • स्थायी बसोबास खुल्ने जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा समेत ।
 • ठेगाना परिवर्तन भइ नागरिकता माग भएमा बाबुको र सनाखत गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको आधिकारिकता एकीन भएपछि मात्र ।

रु. १०।– को टिकट बाहेक अन्य कुनै दस्तुर नलाग्ने ।

घ) कर्मचारी परिवार

प्रमाण पुगेको दिन

 • वडाबाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम नं. १ (दुईप्रति)
 • पिताको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • जन्मदर्ता
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 • सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत कार्यालयको सिफारिस
 • कर्मचारी परिचय पत्र

रु. १०।– को टिकट बाहेक अन्य कुनै दस्तुर नलाग्ने ।

घ) अंगीकृत (सिफारिस मात्र)

प्रमाण पुगेको दिन

 • वडाबाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम नं. ७
 • १५ बर्षभन्दा बढी समय नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको खुल्ने कागज
 • आफ्नो पेशा/व्यवसायबाट राष्ट्रलाई आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान खुल्ने पेशा व्यवसायको कागजात
 • विदेशी नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागेको निस्सा ।
 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय