नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
स्याङ्गजा


नागरिक बडापत्र

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा

क्र‌.सं‌‌ प्रदान गरिने सेवा तथा कार्य सम्लग्न गर्नुपर्ने कागजात र सम्पर्क राख्नुपर्ने कोठा नं‌‌ लाग्ने दस्तुर लाग्ने समय जिम्मेवार पदाधिकारी उजुरी सुन्ने अधिकारी

नागरिकता सम्बन्धी

क‌. वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र

ख‌. वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र

ग‌ प्रतिलिपी नागरिकता प्रमाणपत्र
 • अनुसुची १ अनुसारको फाराम र सम्बन्धित वडाको सिफारिस
 • शैक्षिक प्रमाणपत्र वा जन्म दर्ता फोटोकपी
 • पिताको नागरिकताको फोटोकपी
 • वडा मुचुल्का
 • विवाहित महिलाको लागि विवाह दर्ता माइती पक्षको बुबा आमा दाजु आदिको नाता खुलेको नागरिकताको फोटोकपी
 • श्रीमानको नागरिकताको फोटोकपी
 • सनाखत गर्न आउने व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी

                       कोठा नं‌‌. ५ र ६

रु १० को हुलाक टिकट ।

प्रतिलिपीको लागि रु १३ को हुलाक टिकट ।

प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन ।
 • प्रशासकीय अधिकृतहरु कोठा नं‌. ३ र ४
 • वैवाहिक अंगिकृतको हकमा कोठा नं‌‌‌. १

 

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

कोठा नं‌. १ र २

राहदानी सम्बन्धी

क‌. MRP फाराम संकलन

ख. MRP वितरण

 • २ प्रति A4 साइजको फाराम ८० ग्रामको पेपरमा 
 • पि‌‌. पि. साइजको २ प्रति  फोटो
 • नागरिकताको फोटोकपी
 • राहदानी लिएको भए पुरानो सक्कल राहदानी र छायाँ प्रति सहित  स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने ।
 • द्रुतसेवा अभिलेख प्रमाणितका लागि थप १ प्रति फोटो ।
 • हराएको राहदानी सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सुचना प्रकाशित प्रमाण
 • प्रहरी प्रतिवेदन ।

 

रु ५०००।००

हराएको हकमा रु १००००।०० ।

सामान्यतया ४५ दिन । द्रुत सेवाका लागि १ घण्टाभित्र सिफारिस दिइने । प्रशासकीय अधिकृतहरु कोठा नं‌. ३ र ४

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

कोठा नं‌. १ र २

प्रशासन सम्बन्धी

क़. नामथर उमेर आदि प्रमाणित

ख. नाबालकको उमेर प्रमाणित

ग. पारिवारिक पेन्सन र सपथ पत्र र रहलपहल सम्बन्धी सिफारिस ।

घ. अन्य व्यहोरा प्रमाणित ।

ङ‌. संस्था दर्ता नविकरण दर्ताको प्रमाणपत्र तथा स्वीकृत विधानको प्रतिलिपी दिने विधान संशोधन जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृति दिने ।

च. पत्रपत्रिका र छापाखाना दर्ता ।

छ. हातहतियार नामासारी र नविकरण ।

            शाखाको बडापत्र हेर्नुहोला ।

                     कोठा नं‌‌. ८

प्रत्येक निवेदनमा रु १० को हुलाक टिकट ।

संघ संस्था र छापाखाना दर्ताको लागि रु १०००। को दस्तुर ।

दैनिक पाक्षिक मासिक र वार्षिक पत्रपत्रिका दर्ता शुल्क रु १०००।

संस्था नबिकरण गर्दा रु ५००० दस्तुर विलम्ब शुल्क नियमानुसार ।

प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन ।

 

प्रशासकीय अधिकृतहरु कोठा नं‌. ३ र ४

संस्था पत्रपत्रिकाको दर्ता नावालक परिचयपत्रको हकमा स‌.प्र.जि.अ. कोठा न‌. २

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

कोठा नं‌. १ र २

४.

मुद्धा सम्बन्धी

 • कालो बजारी
 • गुनासो वा ठाडो उजुरी
 • सार्वजनिक अपराध
 • क्षतीपूर्ती
 • शान्ती सुरक्षा
 • विवाह दर्ता
 • नाम उमेर जात सच्याउने ।

     शाखाको बडापत्र हेर्नुहोला ।

             कोठा नं‌‌. ७

निवेदनमा रु १० को टिकट । नियमानुसार हुने ।

सम्बन्धित फाँटको ना‌.सु.

प्र. जि.अ. र स.प्र.जि.अ.

कोठा नं‌. १ र २

प्र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

कोठा नं‌. १ र २

५.

लेखा सम्बन्धी

क. क्षतीपूर्ती रकम वितरण

ख. दैवी प्रकोप सहायता वितरण

ग. राजश्व लिने

  शाखाको बडापत्र हेर्नुहोला ।

                  कोठा नं‌‌. ९

निवेदनमा रु १० को टिकट प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन ।

लेखापाल

कोठा नं‌‌ . १०

र.जि.अ. वा स.प्र.जि.अ.

कोठा नं‌. १ र २

 

 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय