Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा

स्याङ्जा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

हरिनास गा.पा.मा अपाङ्गलाई घरमै नागरिकता वितरण

apanga2(1).jpg
हरिनास गा.पा.मा अपाङ्गलाई घरमै नागरिकता वितरण
हरिनास गा.पा.मा अपाङ्गलाई घरमै नागरिकता वितरण